Cookie beleid RVC '33

De website van RVC '33 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & waarden

RVC '33 wil ieder lid de mogelijkheid bieden de voetbalsport te bedrijven of mensen de mogelijkheid geven een rol te laten spelen in het verenigingsleven. RVC '33 is een club waar iedereen lid van kan worden ongeacht voetbalcapaciteit en/of achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die herkend wordt als een aantrekkelijke club om lid van te zijn of te worden. Voor de leden, vrijwilligers, donateurs en alle overige betrokkenen geldt, dat iedereen plezier moet kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat de vereniging hierop moet worden ingericht, waarbij respect voor en naar elkaar hoog in het vaandel staat. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in onderstaande gedragregels, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. Indien iemand zich niet aan de gestelde regels en afspraken houdt spreken we van afwijkend gedrag. Het bestuur van RVC '33 is bevoegd om maatregelen te treffen tegen degene die het gedragsreglement overtreedt.

Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor:
- Op en rond het sportcomplex
- Sporters (Senioren, Junioren & Pupillen) 
- Begeleiding
- Trainers
- Ouders/verzorgers van de (jeugd)speler
- Vrijwilliger
- Alcohol, tabak en drugs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDRAGSREGELS R.V.C.'33

Op en rond het sportcomplex.
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: 

1. Ruim je eigen rommel op en laat een sportcomplex, zowel bij thuis- als uitwedstrijden altijd netjes achter.
2. Richt geen vernielingen aan (vb. kleedlokaal, materialen, andermans eigendom).
3. Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Nodig dit ook niet uit door waardevolle spullen achter te laten in een kleedlokaal of op een veld.
4. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Terras uitgezonderd. 
5. Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels. 
6. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. 
7. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 
8. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. 
9. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. 
10. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden. 
11. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex
12. Iedereen die op ons sportcomplex aanwezig is spreekt de Nederlandse taal. Degenen die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig zijn behoren, zonder uitzondering, zich in te spannen het Nederlands te spreken.
13. Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen (bijvoorbeeld kantine, kleedkamer, kleding, e.d.).
14. Draag de ter beschikking gestelde kleding niet tijdens privétijd.
15. Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders.
16. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te nuttigen op en rond de velden.
17. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen

Sporters (Senioren, Junioren & Pupillen) 
1. Zorgen er voor dat ze in principe voor alle trainingen en wedstrijden beschikbaar zijn. (Voetbal is namelijk een teamsport en je teamgenoten rekenen dus op je.)
2. Zijn op tijd aanwezig voor een training, wedstrijd of een bespreking.
3. Zeggen tijdig af bij de leider of trainer.
4. Douchen na de wedstrijd of training.
5. Begroeten de tegenstander voor de wedstrijd en bedanken elkaar na de wedstrijd.
6. Accepteren de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider.
7. Gedragen zich sportief in en buiten het veld. Gebruik dus geen verbaal- en/of fysiek geweld.
8. Tonen respect voor elkaar en voor de tegenstander. Discriminatie en/of provocerend gedrag wordt niet getolereerd.
9. Weten dat gele- en rode kaarten ten alle tijden worden doorgegeven aan de KNVB.
10. Respecteren het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
11. Spreken elkaar aan op de waarden en normen.
12. Doen mee aan activiteiten die RVC'33 organiseert.

Begeleiding
1 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. 
2 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
3 Accepteert besluiten van de (assistent)-scheidsrechter, ondersteun de (assistent)- scheidsrechter en grijpt tijdig in als bij de spelers emoties hoog oplopen.
4 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
5 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
6 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Verzorgt het invullen van het wedstrijdformulier. 
7 Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het begeleiden van een team. 
8 Ruimt de doelen op (pupillen)
9 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis. 
10 Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
11 Bewaakt het wasschema en teamkleding. 
12 Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
13 Maakt altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Zorgt bij thuiswedstrijden voor een correcte ontvangst en meldt zich bij uitwedstrijden bij de tegenstander.
14 Zorgt ervoor dat spelers voor en na de wedstrijd elkaar aanspreken en laat ze elkaar een hand geven.
15 Stimuleert spelers op positieve wijze en let daarbij op z’n woorden. Geeft zelf het goede voorbeeld en gebruikt zelf nooit verbaal- en/of fysiek geweld.
16 Ziet er op toe, dat gele- en rode kaarten ten alle tijden worden doorgegeven aan de KNVB.
17 Spreekt spelers en ouders aan op waarden en normen.
18 Informeert bij calamiteiten de contactpersoon van de betreffende commissie en werkt mee aan een oplossing.
19 Stimuleert spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen.

Trainers
1 Hebben respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 
2 Zien er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 
3 Zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
4 Zorgen ervoor dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. 
5 Bepalen in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team. 
6 Gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van een team. Nemen deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
7 Rapporteren wangedrag of andere problemen aan de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
8 Maken altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Zorgen bij thuiswedstrijden voor een correcte ontvangst en melden zich bij uitwedstrijden bij de tegenstander.
9 Zorgen ervoor dat spelers voor en na de wedstrijd elkaar aanspreken en ze elkaar een hand geven.
10 Stimuleren spelers op positieve wijze en let daarbij op je woorden. Geven zelf het goede voorbeeld en gebruiken zelf nooit verbaal- en/of fysiek geweld.
11 Zien er op toe, dat gele- en rode kaarten ten alle tijden worden doorgegeven aan de KNVB.
12 Spreken spelers en ouders aan op waarden en normen.
13 Informeren de contactpersoon van de betreffende commissie bij calamiteiten en werken mee aan een oplossing.
14 Stimuleren spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen.

Ouders/verzorgers van de (jeugd)speler
De ouder/verzorger: 
1 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld
2 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. 
3 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding). 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: 
1 Spelers positief aanmoedigen, maar geven geen technische en tactische aanwijzigen. 
2 Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team. 
3 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 
4 Zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 
5 Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 
6 De contributie op tijd voldoen. 
5. Beslissingen accepteren van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider.
6. De waarde en het belang erkennen van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd, kennis en inspanning om het sporten van uw kind(eren) mogelijk te maken.
7. Kritiek melden, m.b.t. op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging
8. Hun kinderen stimuleren tot deelname aan andere activiteiten die worden georganiseerd.
9. Elkaar aanspreken op waarden en normen en accepteren als een ander u aanspreekt op uw gedrag indien u zelf uw emoties even niet onder controle hebt.

Vrijwilliger
De vrijwilliger: 
1 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. 
2 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging. 
3 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. 
4 Maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. 

Alcohol, tabak en drugs
1 Het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet toegestaan.
2 Leden en niet leden dienen zich bij het verlaten van de kantine ten volle bewust te zijn van de eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik van alcoholische drank.
3 Respecteer het geldende rookverbod. 
4 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod. 


Ambulance – Brandweer - Politie 

Alarmnummer: 112
Geen nood wel politie 0900-8844
HAP 0182-322488
M.C. Reeuwijk 0182-393244
G.H. Ziekenhuis 0182-505050
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!